The Caithness Arts Index has posted the following article:

Scot Trad Music Awards To Return To The Highlands - Duaisean Cel Traidiseanta Na H-alba A' Tilleadh Chun Na Gidhealtachd

Chaidh ainmeachadh gun tid 22mh Duaisean Cel Traidiseanta na h-Alba aig MG ALBA a chumail ann an Cathair-bhaile Inbhir Nis, a' toirt spionnadh mr dhan eaconamaidh ionadail. Thug Mgr Thoumire, Stiiriche Cruthachail Hands Up for Trad, seachad an deagh naidheachd do Bhuill aig Comataidh Gidhlig na Comhairle. [Read Full Article]