The Caithness Arts Index has posted the following article:

Buill Chomataidh na Gàidhlig a' moladh soirbheachas a' chiad Mḥid Nàiseanta Ŕoghail Air-loidhne

[IMG][/IMG] Anns a' choinneimh aca an-diugh, mhẹraich Buill Chomataidh Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd air a' chiad Mḥd Nàiseanta Ŕoghail Air-loidhne, a bha air a chumail eadar 9-17 Dàmhair 2020. Bhathar an dùil Ṃd Nàiseanta Ŕoghail na bliadhna sa a chumail ann an Inbhir Nis ach air sàillibh galar Covid-19, b’ fheudar dhan Chomunn Ghàidhealach a chur dheth agus a ghluasad air-loidhne. [Read Full Article]