The Caithness Arts Index has posted the following article:

Fèis Blas air loidhne airson 11 làithean de chẹl is de chultar Gàidhealach

[IMG][/IMG] 2020, Thèid cẹl Gàidhealach a chomharrachadh, a dh'aindheoin gach cnap-starradh, air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean san t-Samhain le Fèis Blas a’ dol air adhart air loidhne, le sàr-roghainn de chuid den luchd-ciùil is de na seinneadairean seann ṇs as fheàrr ann an Alba. ‘S àbhaist do dh’Fhèis Blas a bhith a’comharrachadh cultar Gàidhealach agus cor beothail cẹl seann ṇs Albannach thar 8 no 9 làithean ann an tallachan air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean ach gabhaidh e àite air loidhne thar 11 làithean an ath-mh́os, tro chaochladh chonsairtean, cèilidhean, seiseanan-obrach is tachartasan eile air an sruthadh bẹ no air an clàradh ro-làimh. [Read Full Article]