The Caithness Arts Index has posted the following article:

The Highland Council Ceilidh

Tha Md Air-loidhne 2020 a' tighinn gu crch. Mus tig sinn uile far-loidhne ge-t, tha Comhairle na Gidhealtachd agus Fis Rois a toirt cuireadh dhuibh gu aon hro-gheallaidh eile - Cilidh na Comhairle. [Read Full Article]