The Caithness Arts Index has posted the following article:

GÓidhlig ri fhaicinn is ri chluinntinn aig fŔis XpoNorth 2018 - Xponorth Set To Celebrate Gaelic At 2018 Festival

[IMG][/IMG] ThŔid a' GhÓidhlig a thaisbeanadh do riochdairean nÓiseanta agus eadar-nÓiseanta aig fŔis XpoNorth air Diciadain agus Diardaoin 27/28 Ďgmhios ann an Inbhir Nis. An English version is available below Bidh an seinneadair agus neach-ci¨il ainmeil Julie Fowlis c˛mhla ri Iseabail Nic an t-Sagairt, Sti¨iriche Ro-innleachd is Co-bhanntachd MG ALBA, agus Agnes Rennie, Manaidsear aig an fhoillsichear GhÓidhlig, Acair, agus a tha na Cathraiche air Urras Oighreachd Ghabhsainn ann an Iar-thuath Le˛dhais, aĺ lýbhrigeadh seisean 'The Gaelic Angle' air Diciadain 27 Ďgmhios ann an C¨irt Eden aig 10m. [Read Full Article]