Sport.Caithness.Org has posted the following article:

Sonas Slàinte - Goireas Ùr Slàinte Is Sunnd Airson Foghlam Tron Ghàidhlig - New Gaelic Medium health and well-being resource - Sonas Slàinte

[IMG][/IMG] Tha Sgioba Gàidhlig Chomhairle na Gàidhealtachd f́or thoilichte Sonas Slàinte - goireas ùr slàinte is sunnd airson Foghlam tron Ghàidhlig - a chur air bhog aig Bun-Sgoil Ghàidhlig Inbhir Nis, air Diluain 23 dhen t-Samhain. Tha Sonas Slàinte a' gabhail a-steach bhidiothan is dùbhlain a rinn FC Sonas le coimisean bho Sgioba Gàidhlig na Comhairle gus goireas a bharrachd a chruthachadh do thidsearan ann am Foghlam tron Ghàidhlig. [Read Full Article]