The Caithness Business Index has posted the following article:

Treas Sgoil Ghàidhlig Ainmichte Na Gàidhealtachd Air A Fosgladh - Highland's 3rd Dedicated Gaelic School Is Opened

[IMG]//caithness-business.co.uk/image_cache/na8278_tn.jpg[/IMG] Chomharraich sgoilearan, pàrantan agus luchd-obrach toiseach teirm an t-samhraidh an-diugh (Diluain 16 Giblean 2018) aig Bun-Sgoil Ghàidhlig Phort Rìgh a chaidh fhosgladh às ùr. Bha an cùmhnant togail mar phàirt de phrògram tasgadh calpa iomlan ann an co-bhann ri Riaghaltas na h-Alba, a' gabhail a-steach rathad inntrigidh ùr chun na sgoile, agus ath-leasachadh air seann togalach Ostail Eilginn gus àite-còmhnaidh ùr a chruthachadh do sgoilearan Àrd-Sgoil Phort Rìgh. [Read Full Article]