PDA

View Full Version : Only Two Weeks To Get Your Entries In To New Gaelic Song CompetitionNewsBot
28-Feb-08, 14:30
The Caithness Arts Index (http://arts.caithness.org) has posted the following article:

Only Two Weeks To Get Your Entries In To New Gaelic Song Competition

Cola-deug air fhgail gus co-fharpais rain r a dh'fheuchainn Chan eil ach d sheachdain air fhgail do sheinneadairean is sgrobhadairean ann am mon-chnan rain a chur a-steach airson Ns r - a' chiad cho-fharpais rain a thid a chumail ann an Inbhir Nis, is mar aonan de ceithir cuairtean-deireannach a bhios tachairt ann an sgrean eadar-dhealaichte na Roinn Erpa. Feumar rain a bhith air an cur a-steach ro 14mh Mrt. ... [Read Full Article (http://arts.caithness.org/article.php?id=455)]